Jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2017. március 13-án 10.00 órakor a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének megismételt közgyűlésén a Rehabilitációs Központ Győr, Szigethy Attila út 109. szám alatti helyiségében.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint: 57 fő.

Szakály Melinda elnök 10.00 órakor ismét köszöntötte a megjelenteket és bejelentette, hogy a közgyűlés immár határozatképes és az ülést megnyitotta. Szakály Melinda közli, hogy a közgyűlésen hangfelvétel készül.

1. Szakály Melinda javaslattal él, melyet a közgyűlésnek látható többséggel kell elfogadnia vagy elutasítania. A javaslat: a közgyűlésen egy személynek egy témában legfeljebb két alkalommal, maximum 3 percben van lehetősége hozzászólásra kivéve, ha hozzá intézett kérdésre válaszol. Szakály Melinda felkéri a közgyűlést a szavazásra és megkéri Dr. Kiss Lászlót, hogy állapítsa meg a szavazás eredményét. Dr. Kiss László szerint látható többség elfogadta a javaslatot. (1/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

2. A nyílt szavazatszámlálók megválasztása
A közgyűlés látható többséggel Szalainé Botos Katalint és Mészáros Mártát választotta a közgyűlés nyílt szavazatszámlálóinak. (2/2017.03.17. Közgyűlési Határozat)

3. A közgyűlés levezető elnökének megválasztása
A közgyűlést Szakály Melinda kívánja levezetni, amennyiben nincs ellenvetés vagy más javaslat. A közgyűlés látható többséggel Szakály Melindát választotta a közgyűlés levezető elnökének. (3/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

4. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Szakály Melinda bemutatja a közgyűlés előtt Szalainé Dr. Kalas Andreát az egyesület új adminisztrátorát és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés látható többséggel a javaslatot elfogadta és Szalainé Dr. Kalas Andreát választotta jegyzőkönyvvezetőnek.
A közgyűlés látható többséggel elfogadja Szeiber Lászlónét és Csiszár Zsuzsannát jegyzőkönyv-hitelesítőknek. (4/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

5. Szakály Melinda javaslatot tesz a 6. és a 7. napirendi pont felcserélésére, azaz az elnökségi tagok megválasztását javasolja előbb és azután az elnök megválasztását.
A javaslattal 15 fő értett egyet, ezért a 6. és a 7. napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja a közgyűlés. (5/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

6. Szakály Melinda tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését (2. napirendi pont) mindhárom felügyelőbizottsági tag nem hagyta jóvá, ezért sem a 2016. évi pénzügyi beszámolót (1. napirendi pont), sem a 2016. évi közhasznúsági jelentést (3. napirendi pont), sem pedig a 2017. évi költségvetést (4. napirendi pont) nem tudja a közgyűlés elé terjeszteni. Erre egy későbbi időpontban kerül sor. Így a napirendi pontok közül az első négyet nem tudja a közgyűlés megvitatni.

7. Szakály Melinda tájékoztatja a közgyűlést, hogy az alapszabály szerint az elnök, az elnökségi tagok és a felügyelő bizottsági tagok megválasztása egyszerű szótöbbséggel történik. Az új Ptk. azonban előírja, hogy az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok ¾-ének egyetértése szükséges. Mivel az egyesület közhasznú szervezet, ezért a tisztségviselők nevesítve, címmel együtt szerepelnek az alapszabályban, így az új tisztségviselők megválasztása alapszabály módosításnak is minősül. Az alapszabály teljes körű – a Ptk. új szabályainak megfelelő – módosítása azonban a közgyűlés időpontjáig nem készült el. Szakály Melinda javaslata, hogy a jelenlegi alapszabály rendelkezésének megfelelően titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel válasszon a közgyűlés új tisztségviselőket, akiket név szerint tüntessünk fel az új, módosított alapszabályban, ugyanakkor az alapszabály módosításának megvitatása a következő – rendkívüli – közgyűlés feladata legyen, melynek időpontját a közgyűlés tűzi ki. Azért, hogy az egyesület működése 2017. március 26. után – amikor a jelenlegi elnök és elnökség megbízatása megszűnik – zavartalan legyen, javasolja a jelenlegi elnök és elnökségi tagok megbízatásának meghosszabbítását addig, amíg a Törvényszék a tisztségviselők személyében bekövetkezett változást be nem jegyzi. A döntés súlya miatt Szakály Melinda név szerinti nyílt szavazást rendel el, a javaslatot a jelenlévő tagok ¾-es többségével kell elfogadni.

Lenzsér Jánosné kérdése, hogy ha és ameddig maradnak a régi tisztségviselők, lehet-e korlátozni az elnök egyszemélyi döntési jogosultságát. Azaz, minden döntéséhez kérje az elnökség hozzájárulását. Szakály Melinda válasza, hogy eddig is csak a pályázatok beadásával, a pályázati elszámolások beküldésével és a szerződések aláírásával kapcsolatban nem kérte az elnökségi tagok hozzájárulását.

Szakály Melinda – a döntés fontossága miatt – elrendeli a név szerinti szavazást, melyet az alapszabály lehetővé tesz. A szavazás eredménye:
Igen szavazat: 53 fő
Nem szavazat: 0 fő
Tartózkodott: 4 fő

A közgyűlés a javaslatot 53 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta. (6/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

8. Reiderné Horváth Izabella javaslatot tesz arra, hogy napirendi pontként vitassa meg a közgyűlés az új elnök javadalmazásának kérdését.

Lenzsér Jánosné kérdése, hogy az elnökségi tagok létszámát lehet-e most módosítani, vagy nem. Szakály Melinda válasza: az elnökségi tagok létszámának módosítása alapszabály módosítást jelent, így a következő közgyűlés feladata lesz ennek megvitatása.

Szeiber Lászlóné kérdése, hogy az új elnök béréről a közgyűlésnek kell-e döntenie, vagy törvény írja elő. Szakály Melinda válasza: erről a közgyűlésnek kell döntenie. A jelenlegi elnök bére bruttó 190.000,- Ft, melyről szintén közgyűlés döntött. Erről a közgyűlésnek nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell dönteni.

A közgyűlés 39 igen szavazattal felvette a napirendi pontok közé 5. pontként az új elnök bérezésének megvitatását. (7/2017.03.13. Közgyűlési Határozat) Ennek megfelelően napirendi pontok a következők:
1. Beszámoló a 2016. évi tevékenységről
2. A Felügyelő Bizottság jelentésének megvitatása
3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és megvitatása
4. 2017. évi költségvetési terv megtárgyalása
5. Az új elnök fizetésének megvitatása
6. A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása és 1 tag, Szabó Zoltán tisztségében történő megerősítése
7. Elnök megválasztása
8. Elnökségi tagok és küldöttek megválasztása
9. A rendkívüli közgyűlés – melynek feladata az alapszabály módosításának megvitatása – időpontjának kitűzése

A közgyűlés látható többséggel megszavazta az új napirendi pontokat. (8/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

Szakály Melinda újra tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az első négy napirendi pontot a közgyűlés nem tudja megvitatni, ez majd a következő közgyűlés feladata lesz, mivel Szabó Zoltán, a Felügyelő Bizottság tagja, azt mondta, hogy nem kapott megfelelő információt az Egyesület anyagi helyzetéről (könyvelés stb.), így a Felügyelő Bizottság jelentését nem tudja elfogadni.

9. Az új elnök fizetésének megvitatása

Móczár Ferencné kérdése, hogy honnan jön az a pénz, mely az elnök fizetését biztosítja. Szakály Melinda válasza, hogy pályázatokból. Ezért fontos, hogy bérként kerüljön megállapításra, mert sem jutalmat, sem tiszteletdíjat nem lehet pályázati pénzből elszámolni. Szakály Melinda tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a pályázatok beadásra kerültek, továbbá arról, hogy az önkormányzat 1,5 millió forintos támogatást nyújt az egyesületnek a működéshez. Az elnök bére elszámolható az MVGYOSZ-tól kapott összeg terhére, illetve a NEA pályázatokból befolyt összeg terhére, továbbá elő lehet teremteni a pénzt vállalkozói bevételekből, például a Braille feliratok véleményezéséből.
Dömötör Lászlóné kérdése, hogy mi történik akkor, ha most a közgyűlés megszavaz az elnöknek bruttó 190.000,- Ft/hó bért, de a pályázatokból befolyt összegek ezt nem fedezik. Szakály Melinda válasza: az elnök feladata, hogy pályázatokból előteremtse a pénz, de ha úgy látja, hogy ez nem biztosított, és az egyesület anyagi biztonsága, működése veszélybe kerül, össze kell hívnia a közgyűlést, és a közgyűlésnek kell döntenie a költségvetés módosításáról.
Malatinszky Ferencné kérdése: Mikor van mód emelni az elnök bérét? Szakály Melinda válasza: A közgyűlés dönthet ebben a kérdésben.
Lukács József hozzászólása: Amennyiben az elnök bebizonyította rátermettségét, és jól dolgozik, akkor kaphasson év végén jutalmat. Szakály Melinda kérdése: Mennyi legyen az alapbére és mennyi a jutalom. Válasz: 127.000,- Ft + jutalom.
Reiderné Horváth Izabella: Az országos elnök bére is hasonlóan van megállapítva. Szakály Melinda válasza: Hogy az országos elnök bérét állami támogatásból finanszírozzák, míg a jutalmat egyéb bevételekből, pl. tagdíjbefizetésekből, vállalkozási tevékenységekből befolyt összegekből.
Rácz Tamásné: Egy évre szavazzuk meg a minimumot és egy év múlva a közgyűlés újra dönthet a kérdésben az alapján, hogy az eltelt egy évben az új elnök hogy dolgozott.
Borsodi Erzsébet: Ez azt jelenti, hogy nem szavazunk bizalmat az új elnöknek és az új elnökségnek, akkor hogyan várjuk el, hogy jól dolgozzon.
Borsodi Sándor: Miért vesszük el azt, amit már egyszer megszavaztunk, javaslat: 200.000,- Ft.

A közgyűlés javaslatai az új elnök havi bruttó fizetésére:
a) 127.000,- Ft + (kb. 600.000,- Ft) prémium az év végén
b) 127.000,- Ft
c) 150.000,- Ft
d) 190.000,- Ft
e) 200.000,- Ft

Az a) javaslatra 1 fő szavazott igennel, a b) javaslatra 3 fő szavazott igennel, a c) javaslatra 18 fő szavazott igennel, a d) javaslatra 22 fő szavazott igennel, az e) javaslatra senki sem szavazott. A szavazástól tartózkodott: 3 fő.
Szakály Melinda új szavazást rendel el, melyben már csak a két legtöbb szavazatot kapott javaslatra lehet szavazni:
a) 150.000,- Ft/hó
b) 190.000,- Ft/hó
A szavazás eredménye:
a) javaslat – 21 igen szavazat
b) javaslat – 23 igen szavazat
Tartózkodott: 3 fő
Szakály Melinda megállapítja, hogy nincs meg az egyszerű szótöbbség, ezért újabb szavazást rendel el. Az újabb szavazás alkalmával a havi bruttó 190.000,- Ft-os javaslatra 26 igen szavazat érkezik, így Szakály Melinda megállapítja, hogy a szavazás érvényes, megvan az egyszerű szótöbbség, így a másik javaslatot már nem is bocsátja szavazásra.
A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel az új elnöknek havi bruttó 190.000,- Ft bért szavaz meg. (9/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

10. A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

Szakály Melinda elmondja, hogy eddig nem érkezett javaslat a Felügyelő Bizottsági tagok személyére vonatkozóan. Három felügyelőbizottsági tag és két póttag megválasztására van szükség titkos szavazással. A szavazás előtt meg kell gépelni a Braille szavazólapokat. Az új Ptk. szerint a tisztségviselők 1/3-a lehet külső személy. Szakály Melinda tájékoztatja a tagságot arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület semmilyen pénzügyi vagy természetbeni juttatásaiból nem részesülhetnek. Nem adhatnak be tanulmányi pályázatot, segédeszköz-pályázatot, nem kérhetnek támogatást. Ezt követően Szakály Melinda megkéri a közgyűlésen megjelent tagokat, tegyenek javaslatot a Felügyelő Bizottság tagjaira. Szalai László Mészáros Mártát javasolja, aki a jelölést elfogadja, Reiderné Horváth Izabella Móczár Ferencnét javasolja, aki a jelölést elfogadja, további tagokra javaslat: Csiszár Zsuzsanna, Halász Ernőné, a jelöltek a jelölést elfogadják.

Szakály Melinda felteszi a kérdést, hogy hány olyan tag van, aki csak Braille-t szeretne, ill. tud olvasni és nem szeretné a szavazatszámlálók segítségét kérni. Reiderné Horváth Izabella jelzi, hogy ő él ezzel a jogával, ezért Szakály Melinda szünetet rendel el, amíg megírják az 5×60 db szavazólapot.

A szünetet követően Szakály Melinda névsorolvasást rendel annak érdekében, hogy a határozatképesség megállapítható legyen. Szakály Melinda megállapítja, hogy a közgyűlésen a szünetet követően 48 szavazati joggal rendelkező tag van jelen.

A titkos szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
A közgyűlés Makay Pálnét, Gombás Lászlónét, Kozma Józsefnét jelöli a titkos szavazatszámláló bizottság tagjainak, jelöltek a jelölést elfogadják. Szakály Melinda szavazást rendel el. A szavazás eredménye: látható többség megszavazta a titkos szavazatszámláló bizottság tagjait. (10/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

A Felügyelő Bizottsági tagok közül Szabó Zoltán megbízatása még tart, így a további négy tagot kell megválasztani. Szakály Melinda ismerteti a Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásának módját és a szavazás érvényességének feltételeit. Szakály Melinda megkéri a szavazatszámlálókat, hogy osszák ki a szavazólapokat és a borítékokat, illetve a jelölteket, hogy 3 percnél nem hosszabb időtartamban mutatkozzanak be.
Csiszár Zsuzsanna: 54 éves vagyok, Bőnyön lakom, 8 vagy 9 éve vagyok tag, kirándulásokon és rendezvényeken részt szoktam venni, minden gyűlésen itt vagyok. Halász Ernőné: 66 éves vagyok, több mint negyven éve vagyok tag, minden rendezvényen részt veszek, ahol tudok, segítek. Mészáros Márta: Öttevényen lakom, 61 éves, 5 éve nyugdíjas, Horváthné Jánk Ilona ismerőseként kerültem kapcsolatba az egyesülettel. El szoktam kísérni a tagokat különböző rendezvényekre. Örömmel veszek részt az egyesület munkájában, szívesen segítek. Móczár Ferencné: Ősidők óta, azaz 1985 óta vagyok tag, a 70-es évek óta veszek részt rendezvényeken, a kirándulásokon, a kézműves foglalkozásokon. Az egyesület munkájában rendszeresen részt veszek.
Németh Kinga Julianna kérdése: Mi lesz akkor, ha mindenki egyforma szavazatot kap? Szakály Melinda válasza: Remélhetőleg ilyen nem lesz!
Ezt követően Szakály Melinda felkéri a tagokat, hogy adják le szavazataikat, majd a titkos szavazatszámlálókat, hogy szedjék össze a borítékokat és válasszák meg maguk közül a titkos szavazatszámláló bizottság elnökét, majd számolják meg a leadott szavazatokat.
A titkos szavazatszámláló bizottság Gombás Lászlónét választotta meg elnöknek, aki ismerteti a szavazás eredményét:
Mészáros Márta: 45 szavazatot kapott,
Móczár Ferencné: 43 szavazatot kapott,
Halász Ernőné: 42 szavazatot kapott,
Csiszár Zsuzsanna 40 szavazatot kapott.
Szakály Melinda megállapítja, hogy Szabó Zoltán tisztségében marad, második Felügyelő Bizottsági tag Mészáros Márta, a harmadik Felügyelő Bizottsági tag Móczár Ferencné, a két póttag pedig Halász Ernőné és Csiszár Zsuzsanna. (11/2017.03.13. Közgyűlési Határozat) Szakály Melinda felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy alakuljanak meg és válasszanak maguk közül elnököt, valamint hogy a feladatvállaló nyilatkozatokat az egyesület irodájában – a közgyűlést követő napokban – írják alá.

11. Az elnök megválasztása

Szakály Melinda tájékoztatja a közgyűlést, hogy nála egy fő, Szalai Miklósné jelentkezett elnökjelöltnek. Kérdése: Van-e más, aki jelentkezik, vagy akit a tagok jelölni kívánnak? Borsodi Erzsébet, továbbá Kohlhauser Ildikó jelentkezik elnökjelöltnek. Szakály Melinda megkéri Reiderné Horváth Izabellát, hogy írja meg a szavazólapokat az elnökjelölteknek. Szakály Melinda felkéri az elnökjelölteket, hogy mutatkozzanak be néhány percben.
Borsodi Erzsébet: Régóta tagja vagyok az egyesületnek, régebben csornai csoportvezető is voltam, most már 10 éve Győrben lakom, így már a győri csoporthoz tartozom. Szociális munka szakon végeztem a Széchenyi István Egyetemen. A terveimről bővebben: szeretném, ha a Vakok Szövetsége valóban szövetségként működne, továbbá azt, hogy a Rehabilitációs Központ megmaradna és aktívan működne. Vannak terveim arra vonatkozóan is, hogy hogyan teremtem elő a fenntartási költségeket. A Bartók Béla úton működő irodát fel lehetne újítani és bérbe adni, az iroda pedig kiköltözne a Rehabilitációs Központba, mely a tagok számára sokkal könnyebben megközelíthető. A nehezen közlekedőknek segítséget kell nyújtani abban, hogy közlekedési tanárral vagy más segítséggel ki tudjanak ide jutni. Szeretném igénybe venni a gimnazisták segítségét is akár erre is. Az egyetemen tanultam pályázatírást is, ezért szeretném, ha ezt nem adnánk ki külsősöknek, bár ez nem jelenti azt, hogy eleinte ne kérnék esetleg segítséget. A Lions-okkal szeretném a kapcsolatokat szorosabbá tenni, továbbá az önkormányzatokkal is szeretnék jó kapcsolatokat kiépíteni, hogy az ő segítségükkel a kattogó lámpákat, totemoszlopokat, buszokat aktívvá lehessen tenni, mely így megkönnyíteni a közlekedést. A jó kapcsolatok fontosak ahhoz, hogy például a Lions által nyújtott segítséget igénybe tudjuk venni, vagy az önkormányzatokhoz pályázatokat tudjunk benyújtani. Szeiber Lászlóné: Milyen idegen nyelvet tudsz? Válasz: Tanulom az angolt. Lukács József: Milyen terveid vannak a Rehabilitációs Központtal, milyen foglalkozásokat tervezel? Válasz: A kézműves-szakkör nagyon jól működik, ezt szeretném továbbra is megtartani. Szeretném, ha a tornaszobát jobban ki tudnánk használni. Ha itt működne az iroda is, akkor több tagunk ki tudná használni ezeket a lehetőségeket. Vannak számítógépeink, amelyeken lehetne tanulni vagy gyakorolni. Vannak segédeszközeink, melyeket szeretnék megtartani és bérbe adni, vagy a tagság számára hozzáférhetővé tenni. Szeretném, ha a győri körzeti csoport is itt működne. Szeretnék a megválasztott elnökséggel együttműködni és a tagoktól is szívesen veszem az ötleteket.
Baracskainé Zúgó Márta: Van egy gimnazista gyerekem. A segítségnyújtásra általában iskolaidőben van szükség, de ezt egyetlen iskola sem fogja megengedni. Legfeljebb szünetben, hétvégén vagy nyári szünidőben tudják ezt megoldani. Válasz: Nem azt mondtam, hogy a tagokat állandóan ők kísérjék csak, mint lehetőséget mondtam, hogy akár a hétvégi vagy a nyári kirándulások alkalmával kísérőként eljöhetnek, vagy alkalmanként azokat kísérni, akik ügyeket akarnak intézni. Mint lehetőséget említettem, hogy meg lehet kérni akár az egyetemistákat, akár a középiskolásokat, hogy az 50 órájukat töltsék le nálunk, akár úgy, hogy akinek szüksége van segítségre, amíg az útvonalat be nem tanulja, addig kísérjék, nem állandóan és nem csak ők.
Szeiber Lászlóné: A Főkefében vezető munkakört töltesz be, fogod ezt tudni csinálni, mind a két helyen? Válasz: Nem mondtam, hogy egyszerre szeretném csinálni a kettőt. Amennyiben megválasztanak, a Főkefétől megválok.
Szalai Miklósné: Akkor még nem kaptad meg a diplomád? Válasz: Csak a nyelvvizsga hiányzik.
Dömötör Lászlóné javaslata: Ne a programot vitassuk meg, most csak hallgassuk meg a jelölteket.
Bak Lászlóné: Most megyei elnököt választunk, de csak azt halljuk, hogy Győr, meg a győri csoport. Tudod-e, számolsz-e azzal, hogy a győri csoporton kívül van még három másik csoport is? Válasz: Hiszen mondtam is, hogy voltam a csornai csoport vezetője is, tudom, hogy nem csupán a győri csoport van.
Szakály Melinda: A székhellyel kapcsolatban van hozzászólásom. Nem szerencsés, ha a székhelyként megjelölt ingatlan ki van adva bérbe. Mi van akkor, ha a bérlők nem fizetnek? Válasz: Egy bérleményt csak addig adunk ki, amíg fizetnek. Ha nem fizetnek, megvannak a megfelelő jogszabályok és eszközök. Csak addig adnánk ki, ameddig szól a Rehabilitációs Központ önkormányzati szerződése. Eladni viszont semmiképpen nem szeretném, mert azt gondolom, hogy ami a miénk, azt nem szabad eladni, hanem kiadni, abból van bevételünk és inkább szerezzünk még hozzá és akkor ezt fenn tudjuk tartani.

Amennyiben nincs több kérdés Borsodi Erzsébethez, Szakály Melinda megkéri Kohlhauser Ildikót, hogy ő is mutatkozzon be.
Kohlhauser Ildikó: Szeretettel köszöntök mindenkit. 1971. szeptember legvégén születtem Sopronban, ezzel a bizonyos hendikeppel, vagyis azzal, hogy rosszul látok, ami végigkíséri az életemet és rengeteg megoldandó akadályt gördített elém életem során. Az érettségi után a Petz Lajos Egészségügyi Főiskolán szereztem felnőtt szakápolói oklevelet. Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Karán szociálpedagógus végzettséget szereztem. Az életemet végigkíséri az a két szó, hogy humánus és humanitárius. Humánus beállítottságú ember vagyok, és az emberszeretetem, az empátiás készségem magas. A két végzettségemhez kötődően vállaltam munkát, 20 évet húztam le az egészségügyben, mint ápoló, ill. mint asszisztens, amikor ezt követően úgy tűnt számomra, hogy személytelenné vált az egészségügy és a betegellátás úgy éreztem, hogy nekem váltanom kell, mert nem tudom kiadni magamból a segítő hozzáállást. Kb. három és fél, négy éve egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégnél kezdtem el dolgozni. Két nyelvet beszélek, németül és olaszul középszinten. Jelenlegi munkahelyemen rehabilitációs mentor vagyok, ami azt jelenti, hogy a megváltozott munkaképességű embereket megpróbáljuk visszavezetni a munka világába és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezzük, több-kevesebb sikerrel.
Gombás Dániel: Mi indította arra, hogy induljon az elnökválasztáson? Nincs megelégedve a munkahelyével? Miért szeretne onnan kimozdulni? Nem jó a közösség vagy magasabb fizetést szeretne? Miért szeretne ebbe az irányba fordulni? Válasz: A két dolog nem áll szöges ellentétben egymással, ott amennyiben segítő vagyok, itt egy elnök ugyanúgy. A két munka nem áll távol egymástól, bár itt ez egy speciális közösség, de mindkettő a segítésről, a közösségszervezésről szól.
Borsodi Sándor: A programjáról nem mondott semmit. Milyen elképzelései vannak itt a szervezettel? Válasz: Programbeszéddel nem készültem. Gyakorlatilag a helyi közösségben rendszeres tag vagyok, aktívan részt veszek a közösség munkájában. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mi a helyzet itt Győrben.
Lenzsér Jánosné: Mióta tag? Válasz: 15-20 éve.
Borsodi Sándor: Ha elnyeri a pozíciót, akkor felmond a másik munkahelyen? Válasz: Ezen még nem gondolkodtam, de nincs kizárva.
Lukács József: A munkáját Sopronból vagy Győrből szeretné végezni, irányítani? Mi a terve a két központtal? Válasz: Nem a világ végén lakunk. A mai világban a mindennapi bejárás már megoldható. Nem is tudom, hogy kell-e minden nap? A két központtal kapcsolatos kérdésben pedig, mint mondtam, nem vagyok teljesen tájékozott.

Amennyiben Kohlhauser Ildikóhoz nincs több kérdése a tagoknak, Szakály Melinda felkéri Szalai Miklósnét, hogy mutatkozzon be.
Szalai Miklósné: 30 éve vagyok a győri egyesületnek a tagja, régen aktívabban részt vettem, de sajnos családi okok miatt, egy súlyos beteg szülő ápolása miatt, nem tudtam részt venni. Azóta édesanyám elhunyt. Győrben az Apáczai Csere János Főiskola szociálpedagógus szakán végeztem, ez az egyik diplomám, a másik pedig a Széchenyi István Egyetemen, mint HR tanácsadó végeztem. Nincs munkahelyem, húsz éves koromban ért egy súlyos autóbaleset, ennek következtében lettem látássérült. Ezt követően próbáltam még dolgozni az idősgondozásban hosszú évekig. Amennyiben a programról kérdeznek, a program az itt ülők nélkül megvalósíthatatlan. Kellenek az ötletek, ill. a csoportvezetőkkel össze kell ülni, hogy mik a megoldandó problémák. A legfontosabb a megyében egy szociális hálónak a kiépítése, hogy mindenkiről tudjuk, hogy milyen körülmények között él. Ha segítségre van szüksége, ne maradjon egyedül a háztartásában. Egy telefonszám vagy esetleg egy segítő, aki a környéken lakik, az ő segítségével. Saját tapasztalatom, hogy amikor elestem, nyolc hétig nem tudtam kimozdulni a lakásomból, nem volt segítségem. Nem tudom, hogy a megyében működik-e jelzőrendszer, ki van-e építve. Szeretném az önkormányzatokkal felvenni a kapcsolatot, hogy a látássérült embereknél legyen jelzőrendszer. Nekem ez az egyik alap, hogy tudjunk a másikról. Mindenkiről szeretnék egy nyilvántartást, hogy kinek mire van szüksége. Hogy senki nem maradjon például fűtés vagy más szolgáltatás nélkül. Szeretném azt megszervezni, hogy ne 6-8 hónapos várólista legyen, szeretnék beszerezni egy készüléket, hogy az irodában bárkinek, aki bejön, el tudjuk végezni a szemnyomás-mérést. Szeretném elérni, hogy egyetlen gyerek se menjen iskolába anélkül, hogy egy szemészeti szűrésen nem esik át. Szeretném azt is elérni, hogy a Széchenyi István Főiskolán van diplomás ápoló képzés, a leendő ápolókkal kialakítani egy olyan kapcsolatot, hogy minél többen jöjjenek és tartsanak előadást nekünk. Más társszervezetekkel fel kell vennünk a kapcsolatot, ill. jobb kapcsolatot kell kialakítanunk velük, hogy egymást tudjuk segíteni. Fontosnak tartom a társadalmi szervezetekkel való jó kapcsolattartást. Lehetőségem van arra, hogy a Győri Színháztól kedvezményes jegyekhez juttassuk a tagokat, szeretném felvenni a kapcsolatot a Rába Quellével, ill. meghallgatni minden ötletet. Előbb ötletek kellenek, azután jöhet a program kidolgozása.
Reiderné Horváth Izabella: Én 47 éve vagyok tagja ennek az egyesületnek, hol voltál eddig, mert még a nevedet se hallottuk soha? Válasz: Pedig voltam, régebben.
Borsodi Erzsébet: Mondtad, hogy nyilvántartás szeretnél vezetni a tagokról. Szerintem ez a csoportvezetők feladata, ezek szerint úgy gondolod, hogy ők nem végzik jól a munkájukat? A csoportvezetők tudják a tagokról, hogy kinek mire van szüksége, próbálnak segíteni, és csak akkor, ha a probléma túlnő rajtuk, akkor fordulnak a megyei egyesülethez. Válasz: Ez szóbeli segítség, én pedig írásbeli nyilvántartásról beszélek. Arról, hogy mindenkiről tudjuk, hogy mikor mire van szüksége, mikor milyen kezelésen vesz részt, mikor kell orvoshoz mennie, kér-e segítséget ehhez. Be kellene vonni a fiatalokat és a támogatókat az egyesület munkájába. Ezzel az elképzeléssel nem a csoportvezetők munkáját akarom minősíteni, ez egy egészen más terület lenne.
Reider Sándor: Mi a terved a taglétszám növelésére, mert úgy tudom, eléggé visszaesett? Válasz: Megkeresném azokat a családokat, ahol látássérült gyerek van, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek.
Szakály Melinda hozzászólása: A szemnyomás-mérést csak orvos végezheti, így ezt az elképzelést még át kell gondolni.
Amennyiben nincs több kérdés az elnökjelölthöz, Szakály Melinda újra névsorolvasást rendel el, mielőtt elmondaná a szavazás menetét. Szakály Melinda megállapítja, hogy a közgyűlésen 45 tag van jelen és ismerteti a szavazás – alapszabály szerinti – menetét és érvényességének feltételeit. Miután több kérdést nem tettek fel a tagok az elnökjelöltnek, a titkos szavazatszámlálók pedig végeztek a szavazatok összeszámolásával, Szakály Melinda ismerteti az első szavazás eredményét:
Borsodi Erzsébet 10 szavazatot kapott,
Szalai Miklósné 15 szavazatot kapott,
Kohlhauser Ildikó 16 szavazatot kapott.
4 fő tartózkodott a szavazástól.
Mivel nincs meg a szótöbbség, Szakály Melinda újabb szavazást rendel el, ahol már csak a két, legtöbb szavazatot kapott elnökjelöltre lehet szavazni. Megkérdezi Borsodi Erzsébetet, hogy a szavazás előtt akar-e valamelyik jelölt mellett szólni. Borsodi Erzsébet nem él a lehetőséggel. Szakály Melinda újabb névsorolvasást rendel el, és megállapítja, hogy a közgyűlésen 40 tag van jelen. Megkéri a tagokat, hogy lehetőség szerint maradjanak addig, amíg az elnökválasztás eredményesen le nem zárul.
A II. szavazást követően a titkos szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, a bizottság elnöke pedig ismerteti a szavazás eredményét:
Kohlhauser Ildikó 20 szavazatot kapott,
Szalai Miklósné 18 szavazatot kapott.
2 fő tartózkodott a szavazástól.
Szakály Melinda megállapítja, hogy nincs meg a szótöbbség, így újabb szavazást rendel el, és megkéri a két elnökjelöltet, hogy 2-2 percben mondjon még valamit arról, hogyan tervezi az egyesületi elnöki munkáját szervezni, összeegyeztetni a másik munkájával.
Kohlhauser Ildikó: Amint azt már elmondtam, rálátásom csak a soproni csoport munkájára van, a győri viszonyokról még tájékozódnom kell. Az elhangzottak alapján úgy gondolom, hogy ez egy teljes munkaidős állás, így nem egyeztethető össze a jelenlegi munkámmal, tehát választanom kell. Ha ezzel nem számoltam volna, el sem indulok jelöltként a választáson.
Szalai Miklósné: Nekem nincs másik munkahelyem, közel lakom az irodához, győri vagyok 6 éves korom óta, a fogadóidő nem jelent problémát, aki kéri, annak szívesen megadom a telefonszámomat, bármikor – akár éjjel is – elérhető vagyok.
Gombás Dániel felvetése: A székhely áthelyezhető-e Sopronba? Szakály Melinda válasza: Igen áthelyezhető, amennyiben a közgyűlés – az alapszabályban leírtaknak megfelelően – megszavazza.
Borsodi Erzsébet: Azt szeretném megkérdezni mindkét jelölttől, hogy mi a terve a Rehabilitációs Központtal?
Szalai Miklósné: Átgondoltam a lehetőségeket és úgy gondolom, hogy egyelőre maradjon a Központnak minden terme. Az informatikát jó lenne fejleszteni, ugyanis a XXI. században élünk, egymásnak az eléréséhez is fontos az informatika, aki nem rendelkezik ismeretekkel, azoknak is fontos lenne, hogy ismerje az új programokat. Amíg ilyen kincs van a kezünkben, nem szabadna veszni hagyni.
Kohlhauser Ildikó: Én eddig csak azt hallottam, hogy gondok vannak vele, csak viszi a pénzt. Ez nem azt jelenti, hogy meg akarom szüntetni. Először ezért tájékozódnom kell, mielőtt erről konkrét véleményt tudnék mondani.
Szakály Melinda javaslata: A túloldali egy szobát vissza kellene adni, a fűtést pedig mérhetővé kellene tenni, ez egyébként folyamatban van.
Bak Lászlóné észrevétele: Nekem úgy tűnik, hogy most arra élezzük ki a kérdést, hogy ki győri és ki soproni, pedig ha már jelentkezett jelöltnek, biztosan átgondolta.

A szavazatok összeszámlálása után a titkos szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a III. szavazás eredményét:
Kohlhauser Ildikó 20 szavazatot kapott,
Szalai Miklósné 17 szavazatot kapott,
2 fő tartózkodott a szavazástól,
1 szavazat pedig érvénytelen volt.
Szakály Melinda megállapítja, hogy nincs meg a szótöbbség, így újabb szavazást rendel el és megkéri a tagokat, hogy mindenki figyelmesen járjon el a szavazás során, hogy ne legyen érvénytelen szavazat – amennyiben az véletlen volt.
Szakály Melinda megkérdezi a jelölteket, hogy szeretnének-e mondani valamit a következő szavazás előtt. Kohlhauser Ildikó jelzi, hogy ő igen: Nem szeretnék csalódást okozni azoknak, akik rám szavaztak, de szeretném arra kérni azokat, akik bizonytalanok, hogy szavazzanak az ellenfelemre.
Szakály Melinda megkéri a jelenlévő tagokat, adják le szavazataikat, a szavazatszámláló bizottság tagjait pedig arra, hogy számolják össze a szavazatokat. Ezt követően ismerteti a IV. szavazás eredményét:
Szalai Miklósné 21 szavazatot kapott,
Kohlhauser Ildikó 17 szavazatot kapott,
2 fő tartózkodott a szavazástól.
Szakály Melinda megállapítja, hogy az elnökválasztás eredményes, az egyesület megválasztott elnöke Szalai Miklósné 21 szavazattal. (12/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

12. Az elnökségi tagok megválasztása

Szakály Melinda elmondja, hogy az elnökség öttagú, négy tagot és két póttagot kell megválasztani, mert az elnök az elnökség ötödik tagja. Elnökségi tagnak jelentkezett: Bak Lászlóné, Nagy Imréné, Markó László, Lenzsér Jánosné, Szalai László, Reider Sándor, Buczkó Judit, Pintér Lászlóné, Fördős Györgyné. Markó László jelzi, hogy ő még sem kíván indulni jelöltként. Van-e még valaki, aki elnökségi tagnak jelöltetné magát? Balla László jelentkezik elnökségi tagnak. A borítékban nyolc szavazólap lesz, ebből kell hatot elhelyezni a borítékban a szavazás során. Szakály Melinda megkéri az elnökségi tag-jelölteket, hogy mutatkozzanak be pár mondatban.
Bak Lászlóné: 1990 óta vagyok tag, 8 éve vagyok aktív tagja az egyesületnek, 5 éve vagyok küldött, a soproni csoportnak vagyok a lelkes tagja, és amennyire tudok, a Juditnak segítek.
Balla László: Szeretettel köszöntök mindenkit. A soproni csoportnak vagyok alapító tagja, és 20 éve vagyok elnökségi tag és 20 éve vagyok küldött. A csoport munkájában is aktívan részt szoktam venni.
Buczkó Judit: Buczkó Judit vagyok Sopronból, a soproni szövetség, illetve egyesület tagja, a soproni csoportot vezetem 5 éve. Sokféle programot szervezünk Sopronban, próbálunk a győriek által szervezett programokban is részt venni. Próbáljuk összehozni a csoportokat. Szerintem ismer mindenki. Köszönöm szépen.
Fördős Györgyné: 1992 óta vagyok tag, 1996-ban lettem a mosonmagyaróvári csoport vezetője, a győri elnökségtől függően örökös tag vagyok, mint a Belláék, és szeretném, ha a többi sorstárs is így csinálná, mindegy, hogy ki a vezető, az a lényeg, hogy ide tartozunk.
Lenzsér Jánosné: Lenzsér Jánosné Kati vagyok, 1998 óta vagyok az egyesület tagja, a győri csoportba tartozom, nagyon aktívan részt szoktam venni a programokban. Sokan ismernek, mert az ünnepségeken szoktam szerepelni, részt veszek a kézműves-szakkörben is és minden megmozdulásban, ami itt Győrben történik. Köszönöm.
Nagy Imréné: Nagy Imréné vagyok, 1998 óta az egyesület tagja. Csornán voltam a csoport vezetője 8 évig, azóta is aktívan részt veszek a csoport munkájában Marikával karöltve. Azóta is minden programot megbeszélünk, engem is keresnek a csornai csoport tagjai kérdésekkel, problémákkal, és ha én nem tudok válaszolni, továbbítom a kérést Marikának, aki a csoport vezetője. Győrben az elnökség tagjaként már a harmadik vagy a negyedik ciklusomat töltöm. Ha megválasztanak, köszönöm szépen, elfogadom.
Pintér Lászlóné: Pintér Lászlóné vagyok, a csornai csoport vezetője 9 éve. Alapító tag voltam a csornai csoportban. 1998-ban alakultunk, azóta mindenben aktívan részt vettem. Megalakulásunk óta folyamatosan próbálunk mindenkinek segíteni, amiben csak tudunk. Szervezünk kirándulásokat, bogrács-partikat, jótékonysági műsorokat, az én időm alatt már a negyediket szerveztük meg. Továbbra is próbálunk a látássérülteknek segíteni, remélem a jövőben is hozzánk fordulnak. Sajnos az a legnagyobb problémánk, hogy a fiatalokat kötéllel sem lehet behúzni a csoportunkba, az egyesületbe.
Reider Sándor: Születésemtől fogva látássérült vagyok. Már 47 éve vagyok tag, 41 éve szinte állandó jelleggel megjelenek a programokon. Amikor rendezvények, kirándulások, vetélkedők voltak segítettem, amiben csak tudtam és a jövőben is szívesen segítek bármiben.
Szalai László: Szalai László vagyok, 3 éve vagyok a győri csoport vezetője. Általában mindenki ismer nagyon jól, mindenben részt szoktak venni.
Szakály Melinda: Van-e kérdés az elnökségi tag-jelöltekhez? Szeiber Lászlóné: Tudtok-e objektíven dönteni, vagy szubjektíven fogtok? Szakály Melinda: Ez a feladatuk. Móczár Ferencné: Ki fog foglalkozni a fiatalabbakkal? A fiatalok nagyon hiányoznak közülünk! Szakály Melinda: Ez nem kifejezetten az elnökség feladata. Van-e még kérdés kifejezetten az elnökségi tag-jelöltekhez? Amennyiben nincs, Szakály Melinda névsorolvasást rendel el, és megállapítja, hogy a közgyűlésen 41 szavazati joggal rendelkező tag van jelen.
Szakály Melinda megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, és megkéri a tagokat, hogy a szavazás végéig ne menjenek el. Ezt követően megkéri a tagokat, hogy szavazzanak! Miután a titkos szavazatszámlálók összeszámolták a szavazatokat, Szakály Melinda ismerteti a szavazás eredményét:
Buczkó Judit 32 szavazatot kapott,
Szalai László 32 szavazatot kapott,
Bak Lászlóné 30 szavazatot kapott,
Fördős Györgyné 28 szavazatot kapott,
Lenzsér Jánosné 28 szavazatot kapott,
Pintér Lászlóné 28 szavazatot kapott,
Reider Sándor 25 szavazatot kapott,
Balla László 17 szavazatot kapott,
Nagy Imréné 16 szavazatot kapott.
Hárman egyformán 28 szavazatot kaptak, így Szakály Melinda új szavazást rendel el, amelyben már csak erre a három jelöltre lehet szavazni. Az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapja, ő lesz elnökségi tag, a másik két jelölt pedig elnökségi póttag. Felkéri a tagokat a szavazásra, a szavazatszámlálókat pedig a szavazatok összeszámlálására. Ezt követően ismerteti a szavazás eredményét. Megállapítja, hogy az elnökség tagja lett Buczkó Judit, Szalai László és Bak Lászlóné, továbbá az újabb szavazás eredményeként elnökségi tag Lenzsér Jánosné 25 szavazattal, elnökségi póttagok Pintér Lászlóné 17 szavazattal és Fördős Györgyné 11 szavazattal. (13/2017.03.13. Közgyűlési Határozat) Szakály Melinda megkéri az elnökség tagjait, hogy 2017. március 14-én, kedden du. 15.30-kor az egyesület Bartók Béla úti irodájában tartsanak elnökségi ülést, melyen megválasztják az alelnököt.

13. A küldöttek megválasztása

Szakály Melinda elmondja, hogy a küldöttek megválasztása nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel történik. Javasolt, hogy az elnök maga is küldött legyen. A jelöltek: Móczár Ferencné, Babics Lívia, Bak Lászlóné, Döbrenteiné Téner Katalin, Balla László, Fördős Györgyné. Szakály Melinda felkéri a tagokat a szavazásra. A szavazás eredménye:
Bak Lászlóné: 35 szavazatot kapott,
Móczár Ferencné: 30 szavazatot kapott,
Fördős Györgyné: 28 szavazatot kapott,
Döbrenteiné Téner Katalin: 25 szavazatot kapott,
Balla László: 24 szavazatot kapott,
Babics Lívia: 19 szavazatot kapott.
Szakály Melinda megállapítja, hogy a közgyűlés döntése szerint küldött lesz:
A megválasztott elnök, továbbá 35 szavazattal Bak Lászlóné, 30 szavazattal Móczár Ferencné, 28 szavazattal Fördős Györgyné, 25 szavazattal Döbrenteiné Téner Katalin. Pótküldöttek: Balla László (24 szavazattal) és Babics Lívia (19 szavazattal). (14/2017.03.13. Közgyűlési Határozat)

14. Egyes tagok, ill. más személyek megjutalmazása

Lehetőség van arra, hogy a kistérségi csoportok, ill. a csoportvezetők javaslata alapján, azokat az embereket, akik sokat tettek a csoportért, a közösségért, az egyesület jutalomban részesítse, melynek értéke 20.000,- Ft. Szakály Melinda megkéri a csoportvezetőket, mondjanak pár szót arról a személyről, akit a jutalomra érdemesnek tartanak.
Pintér Lászlóné a csornai csoport nevében Varga Józsefnét javasolja a jutalomra, mert minden összejövetelen, ünnepségen részt vesz, és aktívan segíti a csoport munkáját. Mindent elkövet, hogy a látássérültek jól érezzék magukat.
A győri csoportból Reiderné Horváth Izabella jelöli a győri csoport vezetőjét, Szalai Lászlót, akiről elmondja: A megyében nagyon sokan ismerik őt és segítőkészségét.
Fördős Györgyné a mosonmagyaróvári csoport nevében: Papp Gyula bácsit jelölöm, aki magyar-történelem szakos tanár, 1992 óta jár a csoportba, először segítőként jelentkezett, majd sorstársként. Mindenhova elvitt bennünket kirándulni, Mosonmagyaróvárt számtalanszor bemutatta nekünk. Történelemről, irodalomról szívesen mesél a tagoknak, és verseket mond.
Balla László Kozma Józsi bácsi feleségét javasolja a jutalomra. Már a Józsi bácsi idejében is, de azután is rendszeresen részt vesz a csoport munkájában, számtalanszor segít az adminisztrációs feladatokban, kirándulások alkalmával.
Szakály Melinda hozzáteszi, hogy most is aktívan segíti a közgyűlés lebonyolítását, hiszen ő az egyik titkos szavazatszámláló.
Szakály Melinda megkéri a jutalmazottakat és a csoportok vezetőit, hogy a közgyűlést követően egyeztessenek vele arról, hogy a jutalmat milyen formában szeretnék megkapni.

15. A következő – alapszabály-módosító – közgyűlés időpontjának kitűzése

Szakály Melinda javaslata: 2017. április 3. Az időpontot a közgyűlés elfogadhatónak találta. A közgyűlés pontos időpontjában azonban nem volt egyetértés, ezért Szakály Melinda szavazást rendel el.
1) javaslat: 9.30 – 32 szavazat
2) javaslat: 14.00 – 4 szavazat
3) javaslat: 12.30 – 2 szavazat
A szavazástól tartózkodott: 2 fő.
A közgyűlés 32 igen szavazattal a következő közgyűlést 2017. április 3-a 9.30 órára tűzte ki. (15/2017.03.13. Közgyűlési Határozat) A következő közgyűlés napirendi pontjai: a most nem tárgyalt négy napirendi pont, továbbá az alapszabály módosítása. Szakály Melinda arra kéri a tagokat, hogy akinek alapszabály módosítási javaslata van, alaposan olvassa át az alapszabályt, az új Ptk. szövegét, valamint a Civil törvényt. Módosítási javaslatát úgy terjessze elő, hogy pontosan határozza meg, hogy az alapszabály mely pontját kívánja módosítani, mely szabály alapján, és mindezt írásban és a határidő március 20-a 12.00 óra.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a jegyzőkönyvet felolvasás után írják alá.
Az elnök a közgyűlést 15.55 órakor berekesztette.

k.m.f

Szakály Melinda Szalainé Dr. Kalas Andrea
Elnök jkv. vezető

Szeiber Lászlóné Csiszár Zsuzsanna
jkv. hitelesítő jkv. Hitelesítő
1/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel elfogadta Szakály Melinda javaslatát arra vonatkozóan, hogy a közgyűlésen egy személynek egy témában legfeljebb két alkalommal, maximum 3 percben van lehetősége hozzászólásra kivéve, ha hozzá intézett kérdésre válaszol.

2/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel Szalainé Botos Katalint és Mészáros Mártát választotta a közgyűlés nyílt szavazatszámlálóinak.

3/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel Szakály Melindát választotta meg a közgyűlés levezető elnökének.

4/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel Szalainé Dr. Kalas Andreát választotta jegyzőkönyv-vezetőnek, Szeiber Lászlónét és Csiszár Zsuzsannát pedig jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

5/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel döntött abban a kérdésben, hogy a napirendi pontok közül a 6. és a 7. napirendi pontokat a közgyűlés változatlan sorrendben tárgyalja.

6/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés elfogadta Szakály Melinda elnök javaslatát arra vonatkozóan, hogy a jelen közgyűlés által megválasztott tisztségviselők (elnök és elnökségi tagok valamint póttagok) Törvényszék által történő bejegyzéséig a jelenlegi elnök és elnökség megbízatása meghosszabbodik annak érdekében, hogy az egyesület működése zavartalan legyen.
Igen szavazat: 53 fő
Nem szavazat: 0 fő
Tartózkodott: 4 fő

7/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés 39 igen szavazattal felvette a napirendi pontok közé, 5. napirendi pontként az új elnök bérezésének megvitatását.

8/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel megszavazta a közgyűlés napirendi pontjait, melyek a következők:
1. Beszámoló a 2016. évi tevékenységről
2. A Felügyelő Bizottság jelentésének megvitatása
3. A 2016. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és megvitatása
4. 2017. évi költségvetési terv megtárgyalása
5. Az új elnök fizetésének megvitatása
6. A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása és 1 tag, Szabó Zoltán tisztségében történő megerősítése
7. Elnök megválasztása
8. Elnökségi tagok és küldöttek megválasztása
9. A rendkívüli közgyűlés – melynek feladata az alapszabály módosításának megvitatása – időpontjának kitűzése

9/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel az új elnök bérét havi bruttó 190.000,- Ft-ban határozta meg.

10/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés látható többséggel megszavazta Makay Pálnét, Gombás Lászlónét és Kozma Józsefnét, mint a titkos szavazatszámláló bizottság tagjait.

11/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés döntése értelmében Szabó Zoltán Felügyelő Bizottsági tag tisztségében marad, a Felügyelő Bizottság második tagja Mészáros Márta (45 szavazattal), harmadik tagja Móczár Ferencné (43 szavazattal), póttagja Halász Ernőné (42 szavazattal) és Csiszár Zsuzsanna (40 szavazattal).

12/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A közgyűlés megválasztott új elnöke Szalai Miklósné. A szavazás eredménye:
Szalai Miklósné: 21 szavazat
Kohlhauser Ildikó: 17 szavazat
Tartózkodott: 2 fő

13/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
Az elnökség tagjai: A megválasztott új elnök, Szalai Miklósné, továbbá Buczkó Judit 32 szavazattal, Szalai László 32 szavazattal, Bak Lászlóné 30 szavazattal, Lenzsér Jánosné 25 szavazattal, valamint póttagok Pintér Lászlóné 17 szavazattal és Fördős Györgyné 11 szavazattal.

14/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
Az egyesület küldöttje a megválasztott új elnök, Szalai Miklósné, továbbá Bak Lászlóné 35 szavazattal, Móczár Ferencné 30 szavazattal, Fördős Györgyné 28 szavazattal, Döbrenteiné Téner Katalin 25 szavazattal, valamint pótküldöttek Balla László 24 szavazattal és Babics Lívia 19 szavazattal.

15/2017.03.13. Közgyűlési Határozat:
A következő – alapszabály-módosító – közgyűlés időpontja 2017. április 3-a 9.30 óra.

Akadálymentes beállítások